Головна

Фаховий журнал з філософії «Наукове пізнання: методологія та технологія» було засновано 26 вересня 1997 року при Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К Д. Ушинського. Згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації журнал зареєстровано 26 червня 2010 р. Міністерством юстиції України КВ № 17195-5965 Р.

Виходить 2 рази на рік.

Редакція журналу здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

Журнал видається Державним закладом «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій та має загальнодержавну і зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови публікацій: українська та англійська.

Міжнародні наукометричні бази: Index Copernicus International (Республіка Польща)

Місія журналу – розвиток сучасного наукового знання, дослідження пізнавального, ціннісного, соціально-політичного, морального та естетичного відношення людини до світу та людини. Особливе значення в журналі надається вивченню моральних складових розвитку суспільства, розвитку творчої особистості у сфері освіти.

У XXI столітті в результаті динамічного розвитку суспільство постало перед необхідністю різкої трансформації свого подальшого розвитку. Ця необхідність виникла, оскільки ряд проблем став не тільки швидко зростати, але і втратив контрольованість. Загроза загального хаосу сьогодні реальна як ніколи. Дана ситуація в Україні ускладнюється кризовим станом суспільства, зважаючи на широко розгорнуту терористичну діяльність.  Проблеми, що виникають, часто ведуть до морально-етичної розгубленості. Тому сьогодні особливо актуальною бачиться необхідність гармонійного морально-етичного розвитку соціуму. В сучасному українському суспільстві всіляко зростає цінність культури і значення морального імперативу І. Канта.

Велике значення сьогодні має здатність суспільства подолати виклики, що несподівано виникли, показати соціальну, культурну та психологічну стійкість перед існуючими і знову виникаючими кризовими явищами. Ці питання і є для редакційної колегії журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія» першорядними. Особливого значення в журналі надається філософському знанню як універсальному. Ми переконані, що тільки за допомогою філософського дослідження інновацій суспільного розвитку можливий прогрес суспільства і ЛЮДИНИ. Філософія, на нашу думку, повинна і далі існувати саме як класична дисципліна з опорою на досвід попередніх поколінь.

Журнал «Наукове пізнання: методологія та технологія» адресований науковцям і викладачам ВНЗ, аспірантам і докторантам, студентам, молодим вченим, організаторам та меценатам наукових досліджень, а також державним і громадським діячам, які працюють у галузі науки, освіти і культури. Видання направляється в провідні наукові та освітні установи зарубіжних країн, найбільші національні бібліотеки, наукові фонди та інші структури та установи, що працюють у сфері науки та освіти.

Журнал включений в Український індекс наукового цитування, а також до Переліку провідних рецензованих журналів МОН, рекомендованих для опублікування основних результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора наук і кандидата наук.

Редакційна колегія наукового журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія» керується у своїй роботі міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають правила порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, врахування можливих конфліктів інтересів та іншими. У своїй діяльності редакція слідує рекомендаціям Комітету з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics) і, зокрема, Керівництва з етики наукових публікацій (Publishing Ethics Resource Kit) видавництва Elsevier.

Видання відкрито для авторів з будь-яких науково-дослідних, науково-освітніх центрів, вузів України та зарубіжжя.

Головний редактор - Борінштейн Євген Руславович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»