Етичні норми

Редакція журналу «Наукове пізнання: методологія та технологія» підтримує певний рівень вимог при відборі і прийомі статей, представлених в редакцію. Ці норми визначаються науковим напрямком журналу і стандартами якості наукових робіт та їх викладу, прийнятими в науковому співтоваристві.

Редакція закликає дотримуватися принципів Кодексу етики наукових публікацій, розробленого Комітетом з етики наукових публікацій (COPE).

Процес рецензування:

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам журналу.
 2. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку статей, що надійшли до редакції, відповідності змісту матеріалу профілю і тематиці журналу, надсилає їх для рецензування членам редколегії, науковим редакторам розділів, фахівцям з розглянутих проблем.
 3. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор журналу.
 4. Для проведення рецензування статей у якості рецензентів можуть виступати як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які володіють глибокими професійними знаннями й досвідом роботи за конкретним науковим напрямком.
 5. Рецензент, як правило, протягом 14 діб робить висновок про можливість друкування статті (заповнює стандартизовану форму, яка містить підсумкові рекомендації).
 6. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє "сліпе" рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через випускаючого редактора журналу.
 7. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації.
 8. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю.
 9. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором, а при необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому.
 10. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором.

Процедура рецензування статей, що надійшли до редакції журналу, спрямована на забезпечення якості опублікованих в журналі статей. Рецензування проходять всі статті, що надійшли до редакції для опублікування. Рецензія повинна забезпечувати всебічну і об'єктивну оцінку, аналіз переваг та недоліків поданої статті.

Рецензування рукописів конфіденційне. Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті. Порушення конфіденційності можливе лише у випадку заяви про недостовірність або фальсифікації матеріалів, у всіх інших випадках її збереження обов’язкове.

При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні:

 • звертати особливу увагу на  актуальність піднятої в статті наукової проблеми;
 • охарактеризувати теоретичне та прикладне значення виконаних досліджень,
 • коректність приведених математичних викладок, графіків, рисунків;
 • оцінити, як співвідносяться висновки автора з наявними науковими концепціями;
 • оцінити дотриманням авторами правил наукової етики, коректності посилань на літературні джерела.

Необхідним елементом рецензії повинно бути оцінювання рецензентом особистого внеску автора в розв’язання проблеми, що розглядається.

Доцільно відмітити в рецензії відповідність стилю, логіки та доступності наукових викладок, а також зробити заключення щодо достовірності та обґрунтованості висновків автора (авторів) в даній роботі.