Випуск № 2. 2015 р.

Завантажити номер одним файлом

Амин Ра
ІДЕЯ ЦИКЛІЧНОГО ЧАСУ: ПЛАТОН І ЦИЦЕРОН

Аксьонова Віра Ігорівна, Скловський Ігор Зіновійович
ПОШУК ЄДНОСТІ ГРОМАДСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ПЛОЩИНІ ОСОБЛИВОСТЕЙСОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛІЗМУ

Атаманюк Зоя Миколаївна
ПРОБЛЕМА СВОБОДИ У РЕЛІГІЙНОМУ КОНТЕКСТІ КОМПЕНДІУМУ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Бакуменко Р. И.
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМИНЕНИЙ УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА

Балашенко Інна Валеріївна, Колесник Дар’я Миколаївна
ДУХОВНІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Борінштейн Євген Руславович, Іванова Наталя Володимирівна
СТРАТЕГІЇ МИСЛЕННЯ СУЧАСНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ РЕАЛЬНОСТІ: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

Борінштейн Євген Руславович, Стовпець Олександр Васильович
ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМАТИКА СПІВВІДНОШЕННЯ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО» І «ТВОРЧОГО» В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕАЛІЯХ

Гансова Эмма Августовна
МЕСТО И РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО УКРАИНСКОГО ОБЩЕСТВА

Гольд Ольга Феліксівна
УРБАНИЗАЦИЯ В ГЛОБАЛИЗАЦИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ КАК КУЛЬТУРНО – ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Звонок Олександр Анатолійович
ВІРТУАЛЬНА РЕЛІГІЙНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ РЕЛІГІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У ПРОСТОРІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Іванова Наталя Володимирівна
МИСЛЕННЯ ЯК ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИМІРАХ СМИСЛУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Мисик Ирина Георгиевна
РИТМ В АСПЕКТЕ СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Олейніков Юрій Васильович
МІСЦЕ ЕСТЕТИКИ В СИСТЕМІ ФІЛОСОФСЬКОГО ЗНАННЯ ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ

Орленко Ирина Николаевна
СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЗАДАПТАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Плавич Володимир Ппетрович
ПРАВО І ЕКОНОМІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ)

Поплавська Тетяна Миколаївна
ЗНАЧЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ХОЛІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ОСОБИСТОСТІ

Савусін Микола Павлович,
КРИТЕРІЇ ПОРІВНЯННЯ СКЛАДНОСТІ СИСТЕМ ЧЕРЕЗ ЗВ'ЯЗКИ ТА ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ СИСТЕМНИМИ ДЕСКРИПТОРАМИ. СТЕПЕНІ ЦІЛІСНОСТІ ТА СКЛАДНОСТІ

Стовпець Олександр Васильович
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ЯКОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ

Чернега Тетяна Миколаївна
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ВИНИКНЕННЯ КЛАСИЧНОЇ НАУКИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ МАГІСТРАМ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ НАУКИ»

Ханжи Владимир Борисович
ПРОБЛЕМА ТЕОДИЦЕИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ МЫСЛИ ЧАСТЬ 1. АВГУСТИН АВРЕЛИЙ: «МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ» БОЖЬЕГО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СВОБОДЫ